• 0536 954 28 22

Patent Tescili

Önce Patent Sonra Yatırım!

Patent Nedir?

Bir buluş patent tescili ile korunur. Buluş ise teknik bir problemi çözen ve yenilik özelliği taşıyan insan fikridir. O zaman patent, hem buluş üzerindeki tekel niteliğindeki hakkı, hem de bu hakkı ispatlayan belgeyi ifade eder diyebiliriz.

 “Patent nedir ?”  sorusunun cevabını bilmemiz gerekmektedir. Çünkü sıklıkla marka tescili ile karıştırılan bir kavramdır. Patent, buluş ya da yeni ürünü; marka tescili ise hizmet veya malı korur.

Patent, teknik yönü olan buluşlara verilir. Teknik saha dışında kalan buluşlara ise patent verilmez. Bir buluşun patent ile korunabilmesi için o buluşun;

    Yeni,

    Buluş basamağına sahip,

    Sanayiye uygulanabilir,

Niteliklerine sahip olması gerekmektedir. Aksi takdirde bu üç şartı taşımayan buluşlar patent korumasından faydalanamazlar.

Yenilik: Başvuruya konu olan buluş, başvuru yapılmadan önce dünyanın herhangi bir yerinde kamuya sunulmamış ise yenidir.

Buluş Basamağı: Buluş, ilgili olduğu teknik alandaki bir uzman tarafından, tekniğin bilinen durumundan aşikâr bir şekilde çıkarılmıyorsa, tekniğin biline durumunun aşıldığı kabul görür.

Sanayiye Uygulanabilirlik:  Buluşun tümüyle teorik olmak yerine pratiğe uygulanabilir özellik taşıması demektir. Patent, teknik yönü olan buluşlara verilmektedir. Buluş, tarım dâhil sanayinin herhangi bir alanında üretilebilir veya kullanılabilir nitelik taşıyorsa, sanayiye uygulanabilirlik kabul edilir.

Patent Nereden Alınır ?

Patent, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından alınmaktadır. Türk Patent ve Marka Kurumu dışında hiçbir kurum patent verme ve patent işlemlerini yapma yetkisine sahip değildir.

Patent başvurusunda bulunmadan önce patenti istenen buluşun, buluş olma kriterlerini taşıyıp taşımadığı incelenir. Araştırma işleminin tecrübeli, deneyimli ve profesyonel bir patent vekili tarafından yapılması oldukça büyük önem taşımaktadır. Böylece uzun ve maliyetli bir sürece girmeden yapılacak olan ön araştırma, başvurunun reddedilme ihtimalini aza indirecektir.

Patent tescil belgesi, buluşun ekonomik getirilerinden sadece başvuru sahibinin yararlanmasına imkân sağlayarak, rakiplerine karşı ekonomik anlamda üstünlük kazandırmasını sağlar. Buluş sahibine, belirli bir süre için söz konusu buluştan başkalarının yararlanmasını yasaklama hakkı sağlar.

Patentlerin öneminin en başında buluş sahiplerine verdiği tekel hakkıyla sanayinin ve teknolojinin önünü açması gelmektedir. Patentlerin amacı yeni keşif ve icatları cesaretlendirerek toplumun refah seviyesini artırmaktır. Ayrıca bir ülkede verilmiş olan patent sayısının yüksekliği, o ülkenin gelişmişliğinin bir göstergesidir. Patent tescili taklitçilerin buluşa sahip çıkmasını engeller ve patent sahibinin buluş üzerindeki hukuki haklarını korur.

Türk Patent ve Marka Kurumunun siciline kayıtlı resmi bir firma olarak, başvuru işlemlerinden hukuki süreç yönetimine, patent araştırma ve analizlerinden patentlerin ticari değere dönüştürülmesine her aşamada hem yurtiçinde hem de yurtdışında buluşlarınızın takip ve korunmasında size tam bir hizmet zenginliği sunmaktayız.

Patent Nasıl Alınır ?

Daha önce de belirttiğimiz üzere buluş olduğu iddia edilen icadın, uzman bir patent vekili tarafından ön araştırmasının yapılması gerekmektedir. Ön araştırması yapılan ve değerlendirmeler sonucunda buluş olduğuna karar verilen, buluş konusu ürün ile ilgili aşağıdaki başlıkları içeren başvuru dosyası tecrübeli uzmanlarımız tarafından hazırlanır.

    Özet

    Tarifname ( Buluşu detaylı anlatan bir doküman)

    İstemler

    Resimler (Buluşu anlatan teknik çizimler)

Hazırlanan dosya müşteri onayından geçirildikten sonra başvuru işlemleri Türk Patent ve Marka Kurumu üzerinden gerçekleştirilir. TÜRKPATENT, ilk olarak şekli şartlara uygunluğunu inceler. Bunun üzerine, gerekli evrakların TÜRKPATENT’e verilip verilmediği, verilen evrakların mevzuatta öngörülen şekilde düzenlenip düzenlenmediği, rüçhan talebi varsa buna ilişkin işlemlerin yerine getirip getirilmediği ve ücretin yatırılıp yatırılmadığı gibi hususlar incelenir. Başvuru sahibi, başvuru ile birlikte veya en geç on iki ay içinde ücretini ödeyerek araştırma talep eder. Talep üzerine araştırma raporu hazırlanır, başvuru sahibine bildirilir ve Resmi Bültende yayımlanır. Araştırma raporunun bildiriminden sonra başvuru sahibi, raporun bildiriminden itibaren üç ay içinde ücretini ödeyerek inceleme talep eder. İnceleme raporunda başvuru uygun bulunursa 20 yıl koruma hakkı veren Patent alınır.

Ayrıca patent başvurusu ya da patentin korunması için gerekli olan yıllık ücretler, patentin koruma süresi boyunca, başvuru tarihinden itibaren ikinci yılın sona erdiği tarihte ve devam eden her yıl vadesinde ödenir. Vade tarihi ise başvuru tarihine tekabül eden ay ve gündür.

Faydalı Model Patent Farkı

Gelişmiş olan ülkelerle gelişmemiş ülkeler arasındaki en önemli fark Araştırma ve Geliştirme (AR-GE) çalışmalarına gereken önemi vermeleri ve ortaya çıkardıkları yeniliklerini koruma altına almalarıdır. Rakiplere karşı rekabet avantajı sağlamanın en iyi yolu patent almaktır. Bu süreçte Uzmanlarımız Güvenilir Çözüm Ortağınız Olacaktır.

Bir devlet kurumu tarafından (Türkiye’de yetkili kurum  Türk Patent ve Marka Kurumu)  endüstriyel bir buluşun sahibine verilen ve bu buluşun belirli bir süre korunmasını sağlayan resmi bir belgedir. Maddi anlamda bir değere sahip olan patent tescil belgesi, sahibine belirli bir süre için buluşla ilgili tekel hakkı sağlar ki bu emsalsiz bir rekabet gücüdür.

Faydalı Model Belgesi; Endüstriyel ürünlerde yapılan yenilikler için 10 yıllık bir koruma hakkı kazandıran resmi bir belgedir. Faydalı Model’in Patentten farkı ; Faydalı Model Belgesi için “buluş basamağı” aranmamaktadır.  Ayrıca üretim yöntemleri ile kimyasal formüller için Faydalı Model Belgesi verilmemektedir. Faydalı Model Belgesi alımı Patente kıyasla daha ucuza mal olmakta ve süreç olarak daha kısa sürmektedir.

Patent Tescili

Ön araştırma ve değerlendirmeler neticesinde tescil başvurusu yapılmasına karar verilen, buluş konusu ürün ile ilgili aşağıdaki başlıkları içeren bir başvuru dosyası tecrübeli uzmanlarımız tarafından hazırlanmaktadır:

– Buluşu detaylı anlatan bir doküman; Tarifname

– Korunması istenen yeniliklerin vurgulandığı; İstemler

– Buluşu anlatan teknik çizimlerin olduğu; Resimler

Hazırlanan dosya müşteri onayından geçirildikten sonra TÜRKPATENT online sistem üzerinden başvurulur.

Şekli şartlara uygun olan başvurular TÜRKPATENT veya anlaşma yapılan Yurtdışı Patent Ofislerinde yapılan araştırma sonucunda düzenlenen “patent araştırma raporu” Resmi Bültende yayınlanır. Olumlu gelen araştırma raporundan sonra tekrar daha detaylı olan inceleme raporu düzenlenmesi talep edilir. İnceleme raporunun olumlu olması halinde 20 yılı koruma hakkı veren “Patent” alınır.

Patent İtiraz ve Görüş Bildirimi

Tecrübeli uzmanlarımız tarafından; TÜRKPATENT tarafından yayınlanan başvurularına ve araştırma raporlarına karşı itiraz ve görüş bildirimi, Gelen itiraz ve ihtarlara karşı görüş bildirim hizmetleri verilir.

Patent Yıllık Ücret Ödemeleri

Başvurusu yapıldıktan sonra, başvuru tarihi vade tarihi kabul edilerek, her yıl sicil yenileme ücreti ödenir. Yıllık sicil ücretleri vade tarihine kadar ödenemez ise 6 aylık ek sürede ek bir ücret ile birlikte ödenebilir. Sicil ödemesinin yapılmaması durumunda koruması geçersiz olur.

Patent / Faydalı Model ile İlgili Diğer İşlemler

Tescil Sahibi ile ilgili tüm değişikliklerin TÜRKPATENT Siciline kaydedilmesi gereklidir.

    Adres Değişikliği

    Unvan Değişikliği

    Nev’i Değişikliği

    Veraset Yoluyla İntikal

    Rehin

    Devir

    Lisans

    Birleşme

    Lisans İşlemleri

Marka tescili , marka sorgulama hizmetlerinizde güçlü çözüm ortağınız: Diyarbakır Patent 

Hotline
+905369542822